Články o kávě

CERTIFIKACE KÁVY: Co je Rainforest Alliance?

U kávy se často setkáte s různými označeními a certifikacemi jako např. organic coffee, Fairtrade, Rainforest Alliance, Bird Friendly. Co která certifikace znamená? Jaké jsou standardy pro získání těchto označení? Jaká přináší daná certifikace pozitiva a jaká negativa?

Veškeré certifikace a speciální označení kávy směřují svou pozornost ke dvěma zájmům. Prvním z nich jsou podmínky lidí, kteří kávu pěstují, a druhým je přístup k životnímu prostředí. Postupně vám v sérii článků představíme všechny důležité certifikace, na které můžete u kávy narazit. Popíšeme principy, na základě kterých fungují, a vysvětlíme, jaká přinášejí pozitiva i negativa.

Dnes se budeme věnovat certifikaci zvané Rainforest Alliance, kterou je možno z angličtiny volně přeložit jako Aliance deštných pralesů.

Co je certifikace Rainforest Alliance?

Rainforest Alliance je nezisková organizace sídlící v New Yorku. Jejím cílem je zachování biodiverzity pomocí aplikace postupů udržitelného rozvoje v zemědělství, lesnictví, turistice a v jiných odvětvích. Rainforest Alliance certifikuje kávu i jiné produkty a služby, a to v případě, že jejich výroba či poskytování se řídí určitými standardy.

Obecně jsou standardy Rainforest Alliance nastaveny tak, aby chránily životní prostředí a práva pracovníků. Základní pravidla se nazývají Standardy udržitelného zemědělství, na kávu se pak vztahují dodatečné normy. Certifikovaná káva nese logo znázorněné na obrázku vlevo nahoře.

Jaké jsou standardy pro životní prostředí?

Farmy musí udržet (nebo obnovit) přírodní lesní porost tak, aby 40 % dané plochy bylo pokryto stínem. Tyto standardy si žádají alespoň sedmdesát stromů na hektar půdy a dvanáct původních druhů stromů. Farmy mohou certifikaci získat i v případě, že normu nesplňují, musí však představit jasný plán, jak chtějí certifikace dosáhnout, a prokázat, že jej zrealizují.

Farmáři nesmějí zasahovat do vodních toků. Přestože se smějí používat chemikálie jako jsou pesticidy, mezi pěstitelskou oblastí a územím, které je obydleno lidmi, musí být vždy ponechán pás přirozené vegetace sloužící jako izolace.

Standardy dále zakazují veškeré nelegální aktivity jako obchodování s divokými zvířaty, ničení ekosystémů, zbavování se odpadních vod obsahujících chemikálie a další jiné praktiky, které jsou škodlivé zdraví nebo životnímu prostředí.

Jaké jsou pracovní normy?

Rainforest Alliance se snaží absolutně zminimalizovat využívání dětské práce. Děti do patnácti let nesmějí být zaměstnány. Nezletilí nesmí zvedat více než dvacet procent své tělesné hmotnosti, pracovat na strmých svazích nebo v nebezpečných oblastech a měli by být vždy doprovázeni rodiči či poručníky. Od farmářů se očekává, že jim umožní pokračovat ve vzdělání. Zaměstnancům musí být vyplácena alespoň minimální mzda a nesmějí být diskriminováni.

Jaká jsou negativa?

Standardy Rainforest Alliance nejsou tak přísné, jak je tomu např. u norem certifikace Bird Friendly. Farmy mohou jednotlivým standardům nevyhovět a přesto získat certifikaci pouze na základě předložení plánu na jejich splnění.

Častější kritika je založena na skutečnosti, že stačí, aby dodávka obsahovala pouze třicet procent kávy pěstované dle kritérií Rainforest Alliance, a certifikace je kávě udělena. Zákazník neví, za jakých podmínek bylo pěstováno zbylých sedmdesát procent. Tomuto problému se dá částečně vyhnout nákupem kávy se stoprocentní certifikací Rainforest Alliance.

Stejně jako v případě jiných certifikací, které zahrnují třetí stranu, jsou zde dodatečné náklady pro farmáře. Tyto náklady jsou však částečně vynahrazeny vyšší prodejní cenou jejich kávy.

Jak káva získá certifikaci?

Chce-li farmář získat certifikaci, musí o ni zažádat. Dobrovolníci, kteří spolupracují s Rainforest Alliance v jednotlivých zemích, danou farmu poté navštíví. Ohodnotí tamní podmínky, navrhnou možná vylepšení (je-li to nutné) a vydají doporučení pro vydání certifikace. Doporučení je posouzeno nezávislou komisí a v případě, že je schváleno, je farmě uděleno právo používat pečeť Rainforest Alliance.

Producenti kávy jsou jedni z mnoha, kterým Rainforest Alliance poskytuje svou certifikaci. Mezi další patří dřevařské společnosti, ananasové farmy, pěstitelé okrasných rostlin a mnoho jiných.

Více informací o certifikaci Rainforest Alliance najdete na webových stránkách organizace: http://www.rainforest-alliance.org/

Proč nám můžete věřit?

Podobné články

Diskuze (0)

Máš dotaz? Nebo bys jen rád/a vyjádřil/a svůj názor? Pošli nám komentář.